Lov om Eiendomsmegling


Utdrag fra Lov om Eiendomsmegling
Eiendomsmeglingsloven

"Lov om Eiendomsmegling" eller "Eiendomsmeglingsloven" som den også kalles,
regulerer all eiendomsmeglingsvirksomhet, og gir blandt annet bestemmelser om
hvilke krav og regler som gjelder og stilles til eiendomsmegleren.

Loven er også av interesse for kjøper og selger av fast eiendom,
da den inneholder en del retningslinjer, bestemmelser og plikter for kunder hos eiendomsmeglere.DATO: LOV-2007-06-29-73
DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet)
PUBLISERT: I 2007 hefte 6
IKRAFTTREDELSE: 2008-01-01, 2011-07-01, departementet bestemmer.
SIST-ENDRET: LOV-2010-09-03-54 fra 2011-01-01

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde

§ 1-1. Formål
Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte, samt å legge til rette for at partene i handelen mottar uhildet bistand.

§ 1-2. Virkeområde
(1) Loven får anvendelse for eiendomsmeglingsvirksomhet som utøves i Norge. Kongen kan bestemme at loven også skal gjelde for virksomhet som utøves på Svalbard eller Jan Mayen.

(2) Med eiendomsmegling menes å opptre som mellommann, herunder å forestå oppgjør, ved
1. omsetning av fast eiendom, herunder eierseksjon og ideell andel i fast eiendom,
2. inngåelse og overdragelse av feste- eller leiekontrakt til fast eiendom, med unntak av kontrakter som omfattes av lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting,
3. omsetning av borettslagsandel og av aksje, andelsbrev, pantebrev eller annet atkomstdokument med tilknyttet leierett eller borett til bolig eller annet areal i bebygget eiendom,
4. omsetning av parter i selskap, jf. lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) § 1-2 første ledd bokstav a, eller aksjer i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, jf. lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), som ikke er børsnoterte, dersom omsetningen hovedsakelig tar sikte på overdragelse av eiendom eller rettighet som nevnt i nr. 1 til 3,
5. omsetning av tidsparter som faller inn under lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven).

(3) Som mellommann etter annet ledd nr. 2 regnes enhver som driver inn- og utleievirksomhet med det formål å formidle feste- eller leiekontrakt til fast eiendom.

(4) Som eiendomsmegling regnes ikke formidling av avtale om utleie av hytte eller privatbolig eller rom i slike til fritidsformål, samt formidling av rom i hoteller, herberger mv. for overnatting eller opphold. Unntaket omfatter ikke tidsparter som faller inn under lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven).

(5) Som eiendomsmegling etter annet ledd regnes ikke tjenester som utøves for foretak innen samme konsern, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-3, eller for foretak innen en gruppe med tilsvarende tilknytning mellom foretakene, dersom den aktuelle eiendommen ikke helt eller delvis er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål.

(6) Når det i denne lov brukes betegnelsene kjøp, handel, salg o.l., inngår også de øvrige erverv som nevnt i annet ledd.


Klikk her for å lese hele loven (Lovdata.no)
Relatert info: Avhendingsloven

(c) 2005 Eiendomsmegler.com - E-mail: - post (at) eiendomsmegler (dot) com
Domenene Eiendomsmegler.com/.net/.biz kan også vurderes å selges videre